Hi, How Can We Help You?

E-2 Viza

E-2 Viza

E-2 viza

Viza E-2 për investitorë, i mundëson një individi qëndrim në SHBA në bazë të një investimi që do të bëhet brenda territorit të SHBA-ve.

Viza E-2 është e vlefshme nga tre muaj deri  pesë vite, por ajo mund  zgjatet 
pafundësishtVlera e investimeve varet nga lloji i biznesitInvestimi nuk 
konsiderohet i vlefshëmnëse nuk mjafton për  fuqizuarose kapitalizuar 
sipërmarrjen  do  hapet atje. 
Viza E-2 mund të aprovohet  afatin prej 6-9 muaj.
  • A munden familjarët të marrin vizën?
Bashkëshorti/ja dhe fëmijët e pamartuar (nën moshën 21 vjeçaremund të 
bashkangjitën në vizën E-2. Bashkëshorti/ja gjithashtu mund  marr autorizimin 
për punë  SHBA, kurse fëmijët fillojnë apo vazhdojnë shkollimin e tyre.
American family
  • E-2 viza DREJT EB-5 Programit për Green Card
Partneri y  SHBA – American Immigration Group ka përvojë shumëvjeçare  
ofrimin e mundësisë investitorëve  jashtëm  përmes industries  pasurive  
palujtshme  pajisen me vizën E-2 dhe vazhdojnë procesin e marrjes  Green 
Card përmes procesit  aplikmit nga Programi EB-5. 
Vlera minimale e investimit përmes American Immigration Group për vizën E-2 
është $250,000. Investimi bëhet përmes hapjes  biznesit  Amerikë e cila 
procedurë komplet kryhet nga AIG, sipas tarifave  caktuara. 
Investimi fillestar nga investitori  vlerën prej $250,000do  investohet  
pasuri  palujtshme  do  identifikohen dhe vlerësohen me kujdesin maksimal 
nga American immigration Group përmes kompanisë  re  formuar, duke i 
propozuar këto mundësi investitorit duke kërkuar miratimin e tij. Pas miratimit 
zyrtar nga investitoriprona blihet nga American Immigration Group nga kapitali 
fillestarpastaj Kompania e Re (NCE) do bëj investimet e nevojshme për  
përmirësuar gjendjen e pronës  palujtshme duke ia ngritur vlerën e tregut. 
Qëllimi është  pas përmirësimit  gjendjes  pronës, e njëjta  shitet për 
çmim sa   lartëShpenzimet për riparimet e nevojshme kryhen nga buxheti i 
kompanisë  re  krijuar pranga kapitali fillestarAmerican Immigration Group 
 Amerikë ka partneritet me biznese  ndryshme  ndërtimitmirëmbajtjes etj 
gjë  mundëson kryerjen e këtyre punëve me çmime sa   favorshme. Duke 
ri-investuar në biznesshuma e investimit rritet. Kur investimi arrin vlerën totale 
minimale  kërkuar për kualifikim për Programin EB-5 prej $900,000atëhe 
investitori me ndihmën e American Immigration Group fillon procesin e marrjes së 
Green Card-ësZakonisht kjo mund  marr përafërsisht prej 3-5 vite për  arritur 
minimumin e kërkuar prej $900,000. American Immigration Group do  mbaj 
evidencen e nevojshme për numrin e punësimeve  krijuara përgjatë investimit, 
sepse një ndër kriteret për EB-5 është edhe krijimi i 10 vendeve  reja  punës 
për shtetasit AmerikanPasi kriteri i investimit  vleren $900,000 dhe krijimit  
vendeve  reja  punës janë finalizuarinvestitori pastaj mund  aplikoj për vizën 
EB-5 dhe  pajiset me Green Card. 
Discussing Project
  • Pas punës në SHBA me një vizë E-2, a mund të pranohem për Green Card?
Për shkak se vizat E-2 nuk hynë  kategorinë e vizave  imigracionitbartësit e 
kësaj vize nuk janë  rrugë për  marrë Green Card ose për t’u bërë banor  
përhershëm  SHBA. Por ekziston një mundësi  e ofron Albanian Investments 
Group në partneritet me American Immigration Group  cilen do e sqarojmë  
poshtë. 
Pesë (5) vite pas marrjes  Green Card-es sipas dëshirës mund  aplikohet për 
t’u bërë shtetas i SHBA-ve 
Për më shumë informacion për American Immigration Group, vizitoni 
www.eb5aig.com  
Për më shumë informacion për EB-5, vizitoni 
https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options/eb-5-employment-based-immig
ration-immigrant-investor-program 
pexels-matthis-volquardsen-2174720
  • E-2 viza DREJT EB-5 Programit për Green Card
Viza E-2 ju ofrohet vetëm vendasëve të atyre shteteve që kan E2 Treaty me SHBA. Kosova dhe Shqipëria janë një ndër 80 shtetet e vetme në botë që kanë këtë 
mundësi.  
 
Për më shumë informacion për American Immigration Group, vizitoni 

Jeni gati të aplikoni për E-2 Visa?